Algemene verkoopvoorwaarden Kids Marketeers

 

Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die uitgaan van Kids Marketeers en op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten en verbintenissen, of andere verbintenissen waarbij Kids Marketeers partij is.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen alleen deze voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten en verbintenissen, of andere verbintenissen waarbij Kids Marketeers partij is.
 3. Alle door of namens Kids Marketeers uitgebrachte offertes, prijsopgaven of andere aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij anders vermeldt.

 

Opdrachten en overeenkomsten

 

 • Advertenties, vermeldingen en diensten kunnen te allen tijde geweigerd worden zonder dat Kids Marketeers gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • Kids Marketeers legt immer een drukproef, op basis van de opdrachtgevers wensen en de door hem aangeleverde materialen, ter goedkeuring aan opdrachtgever voor. Na goedkeuring hiervan zijn geen wijzigingen meer mogelijk.
 • Kids Marketeers blijft gerechtigd af te zien van het laten verschijnen van enig drukwerk, indien zij zich hiertoe door bedrijfseconomische redenen genoodzaakt ziet.
 • Overeenkomsten die hierdoor gedeeltelijk vervallen zullen voor het resterende gedeelte zoveel mogelijk blijven bestaan. Partijen zullen de overeenkomst niet ontbinden en de resterende verplichtingen gestand doen. Overeengekomen prijzen zullen, met inachtneming van kortingen, naar evenredigheid worden verminderd.

Ontbinding

 

 • Ontbinding van deze overkomst is, behoudens de wettelijke gronden, uitgesloten.
 • In het geval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, er beslag onder hem wordt gelegd of hij anderszins het beheer over zijn vermogen of gedeelten daarvan verliest, zal de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst of nadere ingebrekestelling worden ontbonden. Dit tenzij de curator of bewindvoerder de verplichtingen van de wederpartij jegens Kids Marketeers als boedelschuld erkent.
 • Indien één der partijen zich op overmacht beroept is ontbinding niet mogelijk, dan na redelijke termijnstelling tot nakoming aan wederpartij. Onder overmacht dienen alle omstandigheden te worden verstaan die, redelijkerwijze gezien, buiten invloed van partijen liggen en tijdelijk aan nakoming van de overeenkomst in de weg staan.
 • Door de ontbinding worden alle wederzijdse verplichtingen direct opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Kids Marketeers geleden schade, een redelijke vergoeding voor winstderving daaronder begrepen.

Prijzen en betaling

 

 • Facturen van Kids Marketeers dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, bijgeschreven te zijn op het bankrekeningnummer van Kids Marketeers, dan wel contant te zijn betaald.
 • Wederpartij is niet gerechtigd enige korting, vermindering of verrekening op overeengekomen prijzen toe te passen, tenzij anders is overeengekomen prijzen toe te passen, tenzij anders is overeengekomen (schriftelijk).
 • Indien geen betaling is ontvangen na de genoemde termijn stelt Kids Marketeers de wederpartij in gebreke met een  termijn van één week. Kids Marketeers is na het verstrijken van die termijn bevoegd deze overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en schadevergoeding te eisen voor de geleden schade, een gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en schadevergoeding te eisen voor de geleden schade, een redelijke vergoeding voor winstderving daaronder begrepen.
 • Vanaf het moment dat wederpartij in gebrekeis, is Kids Marketeers gerechtigd een rente 1,5% op maandbasis over het gehele, opeisbare bedrag in rekening te brengen.
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

Aansprakelijkheid

 

 • Wanneer wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en Kids Marketeers haar deugdelijk in gebreke heeft gesteld, is Kids Marketeers gerechtigd tot invordering over te gaan. Alle gerechtelijke, dan wel buitengerechtelijke kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de wederpartij. Tevens komen, indien veroordeling volgt, alle kosten van advocaten, dan wel andere rechtsbijstand, voor rekening van wederpartij.
 • Na goedkeuring van de drukproef en het
 • Kids Marketeers is slechts aansprakelijk voor bedrijfs en/of gevolgschade voor zover er sprake is van grove schuld aan haar zijde. Deze aansprakelijkheid is gelimiteerd tot het maximum van het door haar verzekerde bedrag per schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen.